ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮI.

Provozovatel PRONAJMY.CZ prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je prioritou.

PRONAJMY.CZ je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“) a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „ Zákon“), správcem Vašich osobních údajů, tj. zejména shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností PRONAJMY.CZ na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost PRONAJMY.CZ je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE

Společnost PRONAJMY.CZ je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje zvláštní kategorie a to pouze pro potřebu plnění smluvního vztahu dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala.III. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností PRONAJMY.CZ zpracovávány pro tyto účely:
1. Plnění smluvního vztahu
2. Správa uživatelských účtů ke službám
3. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (PRONAJMY.CZ zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
4. Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových PRONAJMY.CZ zlepšuje kvalitu svých služeb (prodej tisku a zboží, webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
5. Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
6. Provádění analýz a měření
7. Prezentace výsledků soutěží
8. Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
9. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia
10. Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
11. Zajištění ochrany zdraví a majetku
12. Oprávněný zájem
13. Plnění ostatních zákonných povinnostíIV. COOKIES

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas použitím následujících služeb:
iBillboard, Google, Facebook, Twitter, R2B2, Czech Publisher Exchange, Adform, Grape Media, Optimics, Programatic, Google Analytics, NetMonitor, ChartBeat, Teads, Adobe audience manager, Smarlook, Cxense, Xaxis.
Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají PRONAJMY.CZ poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.
Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
Soubory cookies používá PRONAJMY.CZ v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.V. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost PRONAJMY.CZ povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
• Plnění smluvního vztahu - 3 roky od skončení plnění
• Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu
• Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
• Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 6 měsíců
• Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
• Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích - do odvolání
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia PRONAJMY.CZ - do odvolání
• Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
• Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
• Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
• Zpracování osobních údajů na základě souhlasu - do odvoláníVI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


• Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
• Právo na výmaz V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po PRONAJMY.CZ požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
• Právo na přenositelnost údajů v případě, že chcete, aby PRONAJMY.CZ Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, PRONAJMY.CZ Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
• Právo vznést námitku Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů PRONAJMY.CZ. V případě, že PRONAJMY.CZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, PRONAJMY.CZ zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
• Právo odvolání souhlasu: pokud jste udělili PRONAJMY.CZ souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 1.01.2020.