Obchodní podmínky internetového serveru PRONAJMY.czProvozovatel

Provozovatelem internetového inzertního serveru PRONAJMY.cz je společnost Realixa s.r.o., se sídlem Pionýrů 683, 783 91 Uničov, Ič. 05597056, Dič. CZ05597056. (dále jen „provozovatel“)Uživatel

Smluvní vztahy inzerujících subjektů (dále též jen jako „uživatelé“) a provozovatele serveru PRONAJMY.cz se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Uživatel je oprávněn inzerovat své nabídky na serveru prostřednictvím inzerátů, které musí vyhovovat veškerým požadavkům uvedeným níže.Spotřebitel

Je-li uživatelem fyzická osoba nevystupující v postavení podnikatele (dále též jen jako „spotřebitel“) a nedojde-li v jeho sporu s provozovatelem serveru ke smírnému vyřešení sporu, může spotřebitel v souladu s ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele v aktuálním znění podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci, a to i online formou na adrese: https://adr.coi.cz/csPRONAJMY.cz

Server PRONAJMY.cz umožňuje inzerovat nabídky pronájmy fyzickými a právnickými osobami.

Texty inzerátů musí být formulovány srozumitelně a jasně a musí být zcela zjevné a nepochybné, co jepředmětem nabídky či poptávky. Je zakázáno uvádět v inzerátech klamavé a nepřesné informace.

Jazyk inzerátů musí být výhradně český nebo slovenský.Zákaz inzerovat

Je zakázáno na serveru PRONAJMY.cz inzerovat duplicitně stejně jako inzerovat:
webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;Úpravy a inovace textu

Provozovatel serveru je oprávněn bez předchozího souhlasu uživatelů či předchozího oznámení uživatelům podle svého vlastního uvážení vzhled serveru a služby poskytované serverem upravovat nebo inovovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga serveru PRONAJMY.cz do fotografií připojených uživatelem k inzerátu a zobrazovaných na serveru PRONAJMY.cz.Poplatky

Veškeré služby serveru PRONAJMY.cz jsou provozovatelem poskytovány uživatelům dle platného ceníku.Nedovolené inzeráty

Provozovatel serveru PRONAJMY.cz je oprávněn inzerát vůbec nezveřejnit, nebo provést drobné změny a úpravy zveřejněných inzerátů, případně inzerát odstranit ze serveru, a to vše za předpokladu, že inzerát odporuje platným právním předpisům České republiky, obchodním podmínkám serveru PRONAJMY.cz nebo je v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy.Zveřejnění

v případě, že inzerát vyhovuje požadavkům právního řádu České republiky, těmto obchodním podmínkám a neodporuje dobrým mravům a veřejnému pořádku, bude na serveru bezplatně zveřejněn dle sjednané objednávky. Po uplynutí této lhůty bude inzerát automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu. Počet vložených inzerátů na jednoho inzerenta není omezen.Prohlášení o odpovědnosti

Provozovatel serveru pouze umožňuje uživatelům za splnění podmínek zveřejňovat jejich inzeráty. Za obsah svého inzerátu nese plnou odpovědnost uživatel. Provozovatel serveru tak žádným způsobem nenese odpovědnost za vady služeb nabízeného na serveru zveřejněnými inzeráty. U provozovatele serveru tedy nelze žádným způsobem namítat zejména nedostatek v kvalitě či v původu nabízených služeb, ani u něj nelze namítat prodlení s dodáním služeb či prodlení s úhradou jejich ceny.

Uživatel je plně odpovědný za to, že obsahem inzerátu stejně jako fotografiemi či dalšími soubory, které uživatel k inzerátu připojí, nebudou dotčena práva třetích osob. Odpovědnost provozovatele za případné zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele je tak vyloučena.

Provozovatel serveru není odpovědný za škodu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám, a to ať už přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru.Licence

K užití fotografií připojených k inzerátu, jichž je uživatel autorem, uděluje uživatel okamžikem jejich zveřejnění provozovateli nevýhradní licenci, a to na dobu zveřejnění daného inzerátu na serveru a ke způsobům užití fotografií v souladu s určením serveru PRONAJMY.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby Serveru a Mobilní aplikace Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru a Mobilní aplikace, a jejíž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které PRONAJMY.cz nabízí.

Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.

Poskytovatel zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s objednatelem, v souladu s platnými právními předpisy. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů objednatele a o jeho právech vůči poskytovateli jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů. (proklik na zásady)Souhlas se zasíláním informačních emailů

Využíváním služeb serveru uživatel souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv obsahujících informace o novinkách, které nabízí provozovatel serveru.

Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru PRONAJMY.cz, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, nebo proti provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva provozovatele; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů nebo třetích osob.Reklama

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má právo zveřejňovat na serveru PRONAJMY.cz reklamy poskytované reklamními společnostmi. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách serveru i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby.Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel serveru PRONAJMY.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.